Privacy & cookies.


Privacyverklaring RegioNet

Algemeen
RegioNet respecteert de privacy van al haar cliënten, leveranciers en andere relaties waarvan zij gegevens verzameld. Dit geldt ook voor de bezoekers van haar website en gebruikers van het door haar beheerde platform.

RegioNet, is een onderdeel van Zorglevel BV welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70843856.

Persoonsgegevens die worden verzameld op welke manier ook, worden door RegioNet alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen als je een van de contactformulieren op de site hebt ingevuld of een profiel hebt aangemaakt op of voor het platform van RegioNet. De door jou verstrekte gegevens worden door RegioNet vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doel van de verwerking en opgeslagen gegevens
RegioNet verwerkt jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou. RegioNet verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij RegioNet hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

RegioNet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het goed uitvoeren van de dienstverlening;
  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
  • Om diensten aan je te leveren;
  • Bij elkaar brengen opdrachtgevers/werkgevers en professionals in de zorg;
  • Je op de hoogte te houden van onze activiteiten, zoals via een nieuwsbrief;
  • RegioNet verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar boekhouding en voor de belastingaangifte.

Gegevens worden opgeslagen in diverse door RegioNet gebruikte applicaties. Hieronder tref je per soort systeem welke wij gebruiken, welke gegevens we waarom opslaan en wie daartoe toegang heeft.

De website van RegioNet wordt gehost door Hostnet. De voorwaarden inzake de beveiliging en het privacy statement van Hostnet vind je hier. Via of met de website slaan wij geen gegevens op, anders dan noodzakelijk voor de werking van de site. Voor de beveiliging van de site en de via de site opgeslagen gegevens, zie hieronder onder bezoekersinformatie website en cookies en ons cookiestatement.

RegioNet beheert een digitaal platform, waar gebruikers toegang toe kunnen krijgen. Deze gebruikers bestaan uit werkenden en wel met name zorgprofessionals, in alle verschillende juridische verschijningsvormen. Zij kunnen (gratis) een profiel aanmaken, ten behoeve van het zich beschikbaar stellen voor een werkaanbod. Daarnaast kunnen opdrachtgevers in de zorg toegang krijgen (al dan niet betaald) tot het digitaal platform en tot de profielen van de zorgprofessionals. Verder kunnen de opdrachtgevers vacatures plaatsen op het digitaal platform. Met behulp van het platform kunnen zorgprofessionals en opdrachtgevers over en weer in contact komen met elkaar.

In het platform van RegioNet worden in elk geval de volgende gegevens opgeslagen van zorgprofessionals:

o Voornaam achternaam;
o E-mailadres;
o Telefoonnummer;
o Geboortedatum.

Van opdrachtgevers worden alleen gegevens van de organisatie en contactpersonen van die organisatie opgenomen.

Het platform van RegioNet, de applicatie zelf en de server waarop deze staat heeft in de industrie gebruikelijke beveiligingen zoals: versleutelde wachtwoorden, beveiligde verbindingen (SSL), Firewall, Web Application Firewall.

Werknemers van RegioNet hebben toegang tot de gegevens op het platform en hebben aanwijzingen gekregen ter zake het op een juiste wijze omgaan met, beveiligen en (niet) delen van de gegevens op het platform.

Beheer, aanpassingen en optimalisering van het platform van RegioNet wordt verzorgd door Otso. Medewerkers van Otso hebben toegang tot de op het platform van RegioNet opgeslagen gegevens. Ten behoeve van het omgaan met en de verwerking van gegevens is er een verwerkersovereenkomst tussen Otso en RegioNet afgesloten. De voorwaarden inzake de beveiliging en het privacy statement van Otso vind je hier.

Leverancier van de server waarop het platform van RegioNet wordt gehost door Otso is Transip. Transip heeft de volgende certificeringen:

§  ISO 9001;
§  ISO 27001;
§  NEN 7510.

De voorwaarden inzake de beveiliging en het privacy statement van Transip vind je hier.

Transip heeft de servers waar ook het platform van RegioNet is opgeslagen, ondergebracht in een datacentrum van NorthC Datacenters. Deze heeft de volgende certificeringen:

§  ISO 9001 (kwaliteitsmanagement);
§  ISO 27001 (beveiliging);
§  ISO 14001 (MVO);
§  NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg);
§  PCI DSS (financiële transactie beveiliging);
§  ISAE 3402 (outsourcing standaard).

De voorwaarden inzake de beveiliging en het privacy statement van NorthC Datacenters vind je hier.

Af en toe wil RegioNet haar relaties informeren over belangrijke nieuwe ontwikkelingen op haar werkgebied via een nieuwsbrief. Ten behoeve van verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Your Mailing Provider.

De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd aan personen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Wil je de nieuwsbrief of mailing niet langer ontvangen, dan kun je je gemakkelijk weer uitschrijven zodat je geen nieuwsbrief of mailing meer van ons ontvangt. In elke editie van de nieuwsbrief nemen wij een uitschrijflink op. Your Mailing Provider kent een anti spam policy zie daarvoor hier.

Alleen personen in dienst van RegioNet die werkzaam zijn met Your Mailing Provider, hebben toegang tot de opgeslagen gegevens. De algemene voorwaarden waarin de wijze waarop met de beveiliging en de privacy van in Your Mailing Provider opgeslagen gegevens wordt omgegaan door Your Mailing Provider vind je hier.

In Your Mailing Provider slaan wij de volgende gegevens op:
• E-mail adres.

Als interne dataopslag systeem gebruikt RegioNet Microsoft Onedrive. Hierop worden alle gegevens opgeslagen van zakelijke contacten. De drive is toegankelijk voor alle werknemers van RegioNet of alle personen die we toegang geven d.m.v. hun email adres.

De voorwaarden inzake de beveiliging en het privacy statement van Microsoft vind je hier

Op de drive slaan wij de volgende gegevens op:
• Naam, e-mailadres, telefoonnummer van klanten, leveranciers en opdrachtgevers, dan wel hun contactpersonen.
RegioNet en haar medewerkers slaan behalve in de hiervoor genoemde applicaties ook gegevens op in overleg met cliënten, leveranciers, medewerkers en andere relaties, in de door haar gebruikte communicatie kanalen, zoals:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Via onze website en/of levering van diensten slaan wij niet bewust en hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd worden er geen gegevens opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van een website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@RegioNet.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bezoekersinformatie website en cookies
De website van RegioNet heeft een zgn. SSL-certificaat wat garandeert dat de door jou ingevulde gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd via de website.

RegioNet maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Bij het gebruiken van de website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over de gebruikte cookies zie het Cookie statement op de desbetreffende site.

De door RegioNet verzamelde gegevens worden door RegioNet alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

Bewaartermijn
RegioNet bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Dat houdt in dat voor wat betreft betalingen aan leveranciers en betalingen van klanten de gegevens zo lang opgeslagen worden als noodzakelijk conform de wettelijke vereisten (denk aan de fiscale verplichtingen). RegioNet verwerkt de gegevens alleen in Nederland/ in de EU/EER. De gegevens worden nimmer zonder jouw toestemming verstrekt aan bedrijven of organisaties in derde landen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Persoonsgegevens die door een gebruiker op het digitaal platform van RegioNet achtergelaten worden, zoals opgenomen in het profiel van de gebruiker.Zo lang als het account door de gebruiker op het platform actief is en hij deze niet zelf heeft verwijderd. Na opzegging account worden gegevens nog maximaal 2 jaar bewaard tenzij een expliciet verzoek tot verwijdering wordt gedaan.Voor het onderhouden van contact, voor een goede dienstverlening, voor het verrichten van administratieve handelingen.
Persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, functie en bedrijf waar je werkt(e), adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, appgegevens, website adres bij zakelijke overeenkomst en/of contact.Vijf jaar na de laatste activiteit.Voor het onderhouden van contact, voor een goede dienstverlening, voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, voor het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, zoals een nieuwsbrief, voor marketing.
Vertrouwelijke informatie die gegeven wordt tijdens de uitvoering van de dienstverlening, zoals financiële gegevens.Vijf jaar na de laatste activiteit.Voor een goede dienstverlening bijvoorbeeld bij een vervolg op eerdere dienstverlening, waarvoor eerder verstrekte gegevens nodig zijn.
De gegevens opgenomen in het boekhoud systeem.Zeven jaar.Wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen
Als je aan RegioNet persoonsgegevens hebt verstrekt via de website van RegioNet of het platform van RegioNet dan wel via een ander kanaal, dan heb je het recht om deze gegevens bij RegioNet op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor je. Wens je dat wij de gegevens aan je overdragen of wil je dat wij jouw persoonsgegevens in het geheel verwijderen? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met jouw verzoek naar info@RegioNet.nl zodat wij met jouw verzoek aan de slag kunnen.

Om er zeker van te zijn dat een hiervoor genoemd verzoek door jou is gedaan, kan RegioNet jou om een bewijs van identificatie vragen. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken na het verzoek. Na de afhandeling van je verzoek verwijdert RegioNet het van jou verkregen bewijs ter identificatie.

RegioNet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over de wijze waarop RegioNet jouw gegevens opslaat, ermee omgaat, of een verzoek van jou afhandelt. Een klacht kan ingediend worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Wijzigen
RegioNet behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring op de site voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van RegioNet en haar onderdelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website van RegioNet gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

Vragen?
Heb je vragen over ons privacy beleid of over jouw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via info@RegioNet.nl.