Algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden RegioNet

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake het verlenen van diensten door Zorglevel BV gevestigd te Baarn, inschrijfnummer Kamer van Koophandel 70843856, handelend onder de naam RegioNet. Hierna verder aan te duiden met “RegioNet”.

2.     RegioNet exploiteert onder meer een (online) platform op het gebied van werving en selectie van zorgprofessionals, ten behoeve van deze zorgprofessionals en opdrachtgevers in de zorg, in de breedste zin van het woord. Hiernaast biedt RegioNet diensten aan opdrachtgevers in  de zorg en zorgprofessionals aan ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord.

3.     Een opdrachtgever van RegioNet zal in het navolgende worden aangeduid als “wederpartij”. RegioNet en wederpartij, worden hierna indien gezamenlijk bedoeld aangeduid met “partijen”.

4.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax, Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5.     Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door RegioNet te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen en dergelijke. Alle documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks en dergelijke.

6.     Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) informatie die door RegioNet en/of wederpartij (moeten) worden verstrekt.

7.     Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen RegioNet en wederpartij. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

8.     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

9.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

10.  Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, zullen partijen in overleg treden om te komen tot een vervangende bepaling, en zal voor wat tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Indien enige bepaling van deze voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent is met het bepaalde in enige door RegioNet gedane aanbieding of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

11.  Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

12.  Onder de algemene voorwaarden worden deze algemene voorwaarden verstaan, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van RegioNet. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op, uit een overeenkomst, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

13.  RegioNet sluit de werking van artikel 404 (dat houdt in dat RegioNet werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat de wederpartij daar bezwaar tegen kan maken) en artikel 407 lid 2 (dat houdt in dat RegioNet alleen aansprakelijk is voor wat zij zelf doet en niet voor dat wat een ander doet) van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uit.

14.  Indien RegioNet deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. RegioNet hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

1.     Ieder aanbod en elke offerte van RegioNet is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft RegioNet het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.     Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht RegioNet niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3.     Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft RegioNet het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

4.     Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5.     Omschrijvingen van de werkzaamheden of dienstverlening in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van RegioNet (RegioNet.nl) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6.     RegioNet heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits RegioNet de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming (duur)overeenkomsten

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van RegioNet heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien RegioNet schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     De algemene voorwaarden van RegioNet, samen met het Privacy beleid, de door RegioNet per e-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies, zijn de overeenkomst die een wederpartij met RegioNet aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een andere bepaling, bijvoorbeeld iets wat op de website vermeld staat, ontstaat, overheersen de algemene voorwaarden van RegioNet.

3.     RegioNet is pas gebonden aan:

a.     een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.     mondelinge afspraken;

c.      aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra RegioNet – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

4.     Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten zoals een abonnement (hierna te noemen: “duurovereenkomsten”) aangegaan voor de periode van 12 maanden.

5.     Na afloop van de in het vorige lid van dit artikel vermelde termijn wordt de duurovereenkomst telkens voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk één maand voor het einde van de overeengekomen termijn schriftelijk heeft opgezegd.

6.     Opzegging van een duurovereenkomst kan per direct, door een schriftelijke mededeling daarvan door wederpartij aan RegioNet, echter zonder dat dit tot verval van de verplichting tot betaling voor de reeds overeengekomen duurovereenkomst leidt. Alle gegevens van wederpartij uit de door RegioNet beheerde applicaties worden zo snel als mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na opzegging door RegioNet verwijderd.

7.     In de tussen partijen overeen te komen duurovereenkomsten zal in ieder geval worden vastgelegd:

a.     de (periodiek) verschuldigde vergoeding, waar deze op is gebaseerd en de termijn(en) van betaling;

b.     een specificatie van de te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten.

8.     Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

9.     De tussen RegioNet en de wederpartij gesloten overeenkomst geeft aan RegioNet een inspanningsverplichting de overeengekomen werkzaamheden of diensten naar beste kunnen en met inachtneming van de van overheidswege gegeven voorschriften uit te voeren.

Artikel 4: Vergoeding, kosten en declaratie

1.     Het bedrag dat als vergoeding bij de wederpartij in rekening wordt gebracht berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van RegioNet.

2.     De door RegioNet gehanteerde prijzen en uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, tarieflijsten e.d. vermelde uurtarieven zijn exclusief BTW.

3.     De uurtarieven gelden voor normale werkdagen. Onder normale werkdagen worden verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen), voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4.     Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft RegioNet het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

5.     Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van RegioNet bindend.

6.     Voor een duurovereenkomst voor toegang tot en gebruik maken van het door RegioNet beheerde platform, zal een vaste vergoeding (licentie fee) worden overeengekomen. Deze vaste licentie fee zal op jaar basis gebaseerd worden op de omvang van de wederpartij en worden gebaseerd op de kostprijs om het IT systeem voor beheer van het platform te kunnen blijven onderhouden en verder te ontwikkelen. Door het betalen van de fee krijgen wederpartijen toegang tot de database, ondersteuning bij het in kaart brengen van het eigen netwerk, mogelijkheid tot inbreng van eigen netwerk, uitnodigen van eigen netwerk en uitleg over het gebruik van het platform. Tevens krijgt men toegang tot de aan RegioNet gekoppelde geboden service van “het contracthuis” (service ter zake contractuele afhandeling), waartoe een eigen overeenkomst kan worden aangegaan en waar de voorwaarden van “het contracthuis” op van toepassing zijn.

7.     Voor een duurovereenkomst geldt dat de verschuldigde vergoeding voor de jaarlijks te betalen licentie fee bij de start van de duurovereenkomst door RegioNet aan de wederpartij in rekening zal worden gebracht.

8.     Als partijen geen afspraken hebben gemaakt over periodieke of voorafgaand aan de dienstverlening te verrichten facturering, zal de vergoeding voor de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen dienstverlening na afloop van de opdracht door RegioNet aan de wederpartij in rekening worden gebracht

9.     Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor RegioNet (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, heeft RegioNet het recht de overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

10.  Bij duurovereenkomsten heeft RegioNet het recht om jaarlijks een reguliere tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. RegioNet zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Artikel 5: Inschakeling derden

1.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RegioNet het recht bepaalde werkzaamheden of diensten door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van RegioNet.

2.     Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die RegioNet met een zelfstandige derde aangaat, contracteert RegioNet alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. RegioNet zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst neergelegd.

3.     RegioNet kiest ervoor om in voorkomende gevallen bij aangaan van overeenkomsten met zelfstandige derden, de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om dit in een nader overeen te komen overeenkomst uitdrukkelijk overeen te komen en deze slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de opdracht plaatsvindt.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1.     De wederpartij moet er voor zorgen dat:

a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door RegioNet gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;

b.     eventuele door de wederpartij aan RegioNet verstrekte informatiedragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

c.      RegioNet tijdig wordt geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de organisatie van de wederpartij die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht;

d.     de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig voorafgaand aan het starten van de werkzaamheden, dan wel de levering van diensten aan RegioNet ter beschikking worden gesteld;

e.     RegioNet indien aan de orde op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, als deze bij de wederpartij is. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

f.      RegioNet vrije toegang heeft tot alle door RegioNet als noodzakelijk aangeduide ruimten;

g.     op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie, waar RegioNet en/of de door RegioNet ingeschakelde derden de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening dienen uit te voeren, dienen de door RegioNet en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hieraan voor RegioNet of ingeschakelde derden kosten zijn verbonden.

2.     Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft RegioNet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.     De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart RegioNet voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

4.     De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en RegioNet nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van RegioNet om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Verplichtingen bij gebruik Platform RegioNet

1.     RegioNet is een dienstverlenend bedrijf dat via haar platform freelancers en opdrachtgevers in de zorg de mogelijkheid biedt om met elkaar in contact te komen. Zij bemiddelt daarbij niet. Deze bepaling is specifiek van toepassing op elke gebruiker (zowel een freelancer als een opdrachtgever) die zich aanmeld en/of gebruik maakt van het platform van RegioNet. Deze bepaling is van toepassing zowel op betalende als niet betalende gebruikers van het platform, op het moment dat de gebruiker een account voor het platform en/of een overeenkomst met RegioNet is aangegaan. Met de aanduiding van het platform, wordt hierna ook bedoeld de gegevens (database), die door RegioNet wordt beheerd en waartoe de gebruiker toegang krijgt.

2.     Op het moment dat een gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot het platform, worden de voorwaarden van RegioNet en meer specifiek deze bepaling geacht bekend te zijn en aanvaard.

3.     Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via het platform door een gebruiker.

4.     Elke gebruiker van het platform krijgt een account of maakt deze zelf aan. Dit account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.     Na aanmelding voor het platform, ontvangt een gebruiker een email en/of een verificatie code om het account te activeren. Een gebruiker kan worden gescreend door RegioNet. Zo zal RegioNet nagaan of een opdrachtgever niet direct of indirect een intermediair is of direct te maken heeft met arbeidsbemiddeling. In een dergelijk geval zal RegioNet overgaan tot het weigeren van een account. Voor een freelancer zal getoetst worden of deze voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor het vakgebied waarvoor hij zich inschrijft. Naast deze eisen, staat het RegioNet vrij om naar eigen beoordeling om een account toe te kennen, dan wel om dat niet te doen. RegioNet heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.

6.     Per opdrachtgever kunnen meerdere gebruikers worden aangemeld per account. Voor een freelancer kan slechts één gebruiker per account aangemeld worden.

7.     Iedere gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens dan wel de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan RegioNet te melden dan wel het account en/of profiel aan te passen. De gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door RegioNet, de gevraagde bewijsstukken overleggen, zoals kopieën van legitimatiebewijzen, Curriculum Vitae en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8.     Als RegioNet en/of haar partners, na goedkeuring van de gebruiker, gegevens toevoegt aan het profiel van de gebruiker dan blijft het de verantwoordelijkheid van gebruiker om deze te controleren en/of te corrigeren in lijn met het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Voorbeelden van gegevens die na goedkeuring van de gebruiker door RegioNet en/of haar partners kunnen worden toegevoegd zijn zonder volledigheid te beogen: het CV, foto, uurtarief, NAW-gegevens, beschikbaarheid, locatie.

9.     De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor al het, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om RegioNet onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

10.  Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van het platform schaadt dan wel ertoe kan leiden dat gegevens uit het platform voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van het platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

•               het plaatsen of versturen via het platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de gebruiker zelf is;

·               het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;

·               het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via het platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken;

·               het uitvoeren van een activiteit die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van het platform;

·               op het platform van RegioNet alleen juiste, volledige en niet misleidende (bedrijfs)informatie van en over gebruiker wordt vermeld;

·               het aanpassen van gegevens van andere gebruikers, dan wel verwijderen of onbruikbaar maken;

·               het ongevraagd e-mails en/of andere (elektronische) berichten verzenden naar andere gebruikers die geen verband houden met het aanbieden of werven van personeel, het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties;

·               het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van gegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in de voorgaande bullit;

·               het plaatsen van reclame-uitingen;

·               het doen, dan wel plaatsen, van politieke, bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;

·               het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van het platform, dan wel het hinderen van de werking van het platform.

11.  In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt RegioNet zich het recht voor om de toegang van een gebruiker tot het platform op te schorten dan wel het profiel te verwijderen.

12.  Een opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de opdrachtgever op het platform.

13.  Iedere opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen opdrachtgever en RegioNet ter zake het platform. Zowel RegioNet als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste gebruiker die zich namens de opdrachtgever inschrijft.

14.  Indien opdrachtgever behoort tot een groep in de zin van Boek 2 artikel 24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van opdrachtgever voor de diensten van RegioNet dienen zij een separate overeenkomst met RegioNet aan te gaan.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

1.     Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2.     Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3.     De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

4.     Het is RegioNet te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen en dergelijke te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of RegioNet hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.

5.     De wijze waarop RegioNet omgaat met verzamelde gegevens is neergelegd in een privacy beleid. De daarin genoemde informatie wordt uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dat beleid.

Artikel 9: Verplichtingen van RegioNet

1.     De voor de werkzaamheden of dienstverlening in te zetten medewerker(s) wordt (worden) door RegioNet gekozen enerzijds aan de hand van het bij RegioNet bekende kennisniveau en de vaardigheden van de beschikbare in te zetten medewerker(s) en anderzijds aan de hand van de door de wederpartij aan RegioNet verstrekte informatie met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden, de vereiste kwaliteiten en competenties van de in te zetten medewerker(s) en dergelijke

2.     RegioNet zal de relevante persoonsinformatie betreffende de medewerker(s) voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking stellen.

3.     De wederpartij zal alle persoonlijke informatie van de aan hem door RegioNet terbeschikkinggestelde medewerker(s) vertrouwelijk behandelen, in ieder geval in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd zal de wederpartij alle verkregen of verzamelde of verwerkte informatie over deze medewerkers onverwijld vernietigen, tenzij uit voornoemde wet- en regelgeving een bewaarplicht voortvloeit.

4.     Door de wederpartij verzochte informatie omtrent de medewerker(s) of door de wederpartij aan de medewerker(s) gestelde eisen die niet functie gerelateerd zijn en ook anderszins niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen door RegioNet niet gehonoreerd worden.

5.     RegioNet zal de medewerker(s) verplichten de bij de wederpartij geldende huisregels na te leven.

Artikel 10: Levering, leveringstermijnen

1.     De overeengekomen datum/data of tijdstip(pen) waarop de diensten moeten worden geleverd zal/zullen door RegioNet – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd.

2.     Overeengekomen data en tijdstippen waarop andere prestaties dan de in het vorige lid van dit artikel bedoeld moeten worden geleverd, zullen door RegioNet zo nauwkeurig mogelijk worden nageleefd. Geringe overschrijdingen kunnen nimmer leiden tot enige vorm van schadevergoeding. Indien RegioNet haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.     Bij uitvoering van de overeenkomst in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door RegioNet per transactie worden gefactureerd.

4.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie op de overeengekomen wijze aan de wederpartij te leveren, zal RegioNet de wederpartij hier uitdrukkelijk schriftelijk op wijzen. De wederpartij moet RegioNet binnen een door RegioNet te stellen termijn na deze kennisgeving in staat stellen deze of een vergelijkbare prestatie alsnog te leveren.

5.     Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. RegioNet heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hieruit voor RegioNet een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van RegioNet alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 11: Voortgang, uitvoering, overeenkomst

1.     RegioNet kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de diensten of de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor benodigde informatie in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit- of termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2.     RegioNet is gehouden de overeenkomst op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren conform de hiervoor in redelijkheid in haar branche geldende normen.

3.     Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van RegioNet niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – door onvolledige ter beschikkingstelling van informatie of anderszins, is RegioNet gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.     Bij overeenkomsten is RegioNet nimmer gehouden tot het breken van werkstakingen, het op enigerlei betrokken raken of ondersteuning bieden bij politieke of daarmee in redelijkheid gelijk te stellen geschillen noch tot het betrokken raken bij of ondersteuning bieden bij geschillen tussen de wederpartij en (één of meer) derden.

5.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of een specifieke opdracht blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan RegioNet niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, zal RegioNet met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst of opdracht zodanig dat de uitvoering hiervan wel mogelijk zal zijn. RegioNet zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen die een wijziging heeft voor de overeengekomen prijzen of tarieven en/of de overeengekomen levertermijnen. Een en ander, behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst of opdracht ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn RegioNet heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door RegioNet verrichte werkzaamheden of geleverde diensten.

6.     Alle onkosten welke door RegioNet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van wederpartij.

7.     Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende of extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal RegioNet de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen RegioNet en de wederpartij overeengekomen te worden.

8.     Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortvloeiend, is hij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist in gebreke. In dat geval heeft RegioNet het recht om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door RegioNet als gevolg van deze beëindiging van de opdracht geleden en te lijden schade en vrijwaart RegioNet voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 12: Klachten

1.     Klachten over (een onderdeel van) de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten door RegioNet, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na ontdekking of zo spoedig mogelijk nadat deze zich voordoen aan RegioNet te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan RegioNet. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Klachten dienen in ieder geval binnen 14 dagen na afloop van de werkzaamheden of dienstverlening schriftelijk aan RegioNet te worden gemeld.

2.     Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.

3.     Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft RegioNet het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.

4.     RegioNet dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De wederpartij is gehouden hiertoe in ieder geval alle voor de klacht relevante informatie aan RegioNet te verstrekken en RegioNet indien nodig toegang te verschaffen tot de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

5.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.     Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de door RegioNet verleende diensten of verrichte werkzaamheden ingeval de wederpartij de door RegioNet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid gegeven aanwijzingen, instructies en adviezen niet heeft opgevolgd.

7.     Bij een terechte klacht, zal RegioNet – naar haar keuze en voor zover dit mogelijk is – kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1.     Buiten de expliciet overeengekomen of door RegioNet gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt RegioNet geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is RegioNet alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van RegioNet voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien RegioNet aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van RegioNet altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door RegioNet gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van RegioNet beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde diensten of de verrichte werkzaamheden.

5.     In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van RegioNet beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door RegioNet gesloten verzekering valt.

6.     De wederpartij moet RegioNet uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

7.     Indien RegioNet zijn werkzaamheden moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is RegioNet niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

8.     RegioNet is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op eventuele toepasselijke garanties indien de schade is ontstaan:

a.     door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan RegioNet verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;

b.     door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

c.      als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat RegioNet adviseerde of gebruikelijk is;

d.     door RegioNet ingeschakelde derden, waaronder begrepen onderaannemers, als deze door opzet of bewuste roekeloosheid schade veroorzaken.

9.     De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart RegioNet uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van RegioNet of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal RegioNet de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Vervanging van medewerkers en/of ingeschakelde derden

1.     RegioNet kan een ingezette medewerker en/of een door RegioNet ingeschakelde derde te allen tijde vervangen in overleg met de wederpartij.

2.     Indien de medewerker en/of derde – om welke reden dan ook – niet of niet langer beschikbaar is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zal RegioNet zich inspannen om deze zo spoedig mogelijk door een andere, zoveel mogelijk gelijkwaardige, medewerker en/of derde te vervangen.

3.     Bij tijdelijke verhindering van de medewerker en/of derde wordt door partijen in onderling overleg bepaald of, wanneer en hoe de werkzaamheden van de verhinderde medewerker en/of derde zullen worden uitgevoerd.

4.     RegioNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – van welke aard dan ook – voor (eventuele) directe dan wel indirecte schade ontstaan ten gevolge van een vervanging.

5.     Indien door een medewerker en/of derde in strijd met de bij de wederpartij gebruikelijke huisregels is gehandeld dan wel op enige andere wijze het vertrouwen van de wederpartij is geschonden, zal direct overleg plaatsvinden tussen de wederpartij en RegioNet, zodat RegioNet adequate maatregelen kan nemen.

Artikel 15: Betaling

1.     RegioNet heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2.     Betaling van een factuur van RegioNet moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, verkeerd de wederpartij, zonder dat een aparte ingebrekestelling nodig is, in verzuim. De wederpartij is direct aan RegioNet een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, vanaf de datum van het verzuim. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4.     RegioNet kan wederpartij een herinnering en/of aanmaning sturen, welke beiden als een laatste sommatie aangemerkt dienen te worden. Kosten van een herinnering en/of aanmaning, bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van wederpartij.

5.     RegioNet is bevoegd de vordering direct na het in verzuim zijn van de wederpartij uit handen te geven. In dat geval is wederpartij naast het verschuldigde totale bedrag van de factuur, de wettelijke rente en eventuele kosten voor herinnering en/of aanmaning ook de door RegioNet te maken buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke (proces)kosten dient te betalen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

6.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft RegioNet het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft RegioNet eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

7.     Door de wederpartij gedane betalingen worden door RegioNet eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

8.     De wederpartij mag de vorderingen van RegioNet niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op RegioNet heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

9.     Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal RegioNet de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft heeft RegioNet het recht haar dienstverlening zoals toegang tot haar platform en/of andere applicaties aan de wederpartij op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 16: Retentierecht

1.     RegioNet heeft het recht de teruggave van de door de wederpartij aan RegioNet verstrekte documenten en of andere goederen die RegioNet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft betaald.

2.     RegioNet is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17: Intellectueel eigendom

1.     Op alle door RegioNet ontwikkelde applicaties en/of software dan wel door RegioNet gebruikte of uitgegeven documenten of materialen berust het intellectueel eigendom bij RegioNet tenzij een andere rechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

2.     Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RegioNet mogen gebruikte documenten of materialen worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

3.     Ook het auteursrecht op offertes, voorstellen, rapporten en dergelijke voortvloeiend uit werkzaamheden van RegioNet berust bij RegioNet.

4.     Iedere inbreuk op een in dit artikel genoemd goed, product of dienst waarop een recht van RegioNet rust, leidt tot een verbeurte van een boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van RegioNet, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1.     RegioNet heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a.     in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b.      (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.      door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.     onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.     De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Annulering, opschorting

1.     Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan RegioNet een door RegioNet nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door RegioNet gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. RegioNet heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2.     Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 48 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft RegioNet in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.     De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart RegioNet voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4.     RegioNet heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

5.     Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag RegioNet deze bij de wederpartij in rekening brengen. RegioNet mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

6.     Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft RegioNet het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van RegioNet vergoeden.

Artikel 20: Overmacht

1.     Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of RegioNet, heeft RegioNet het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht aan de zijde van RegioNet wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van RegioNet, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van RegioNet, waardoor RegioNet niet, vertraagd of slechts in aangepaste vorm haar verplichtingen kan nakomen.

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van RegioNet zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, waaronder tevens vallen de door de overheid, in de breedste zin des woords, getroffen maatregelen ingevolge een (gezondheids)calamiteit, stakingen binnen de organisatie van RegioNet en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, e.d. evenals door ongevallen, wegblokkades, weersomstandigheden, e.d. ontstane transport- en vervoersproblemen.

4.     Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens RegioNet tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1.     Op de tussen RegioNet en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Een vertraging in het gebruik maken van de rechten door RegioNet, die voortvloeien uit een overeenkomst of deze voorwaarden zal niet worden beschouwd alsof RegioNet afstand heeft gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld door RegioNet.

3.     Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar RegioNet is gevestigd, zij het dat RegioNet altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. RegioNet zal pas een beroep op de rechter doen nadat RegioNet zich heeft ingespannen om met wederpartij een geschil in onderling overleg te beslechten. Ditzelfde wordt verwacht van wederpartij.

4.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft RegioNet het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

5.     Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van RegioNet. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen.